A cégbejegyzési kérelem benyújtása

A létesítő okirat megkötését követő 30 napon belül a céginformációs szolgálatnál kell bejelenteni a társaság alapítását. Ha a leendő társaság alapításához hatósági engedély megléte szükséges, az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megtenni a bejelentést. A bejelentés a cégbejegyzési kérelem jogi képviselő általi benyújtását jelenti, a céginformációs szolgálat részére, a cégformának megfelelő formanyomtatvány segítségével.

Az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés egfizetéséhez a céginformációs szolgálat honlapjáról utalványmintákat kell kérni elektronikus úton, a Magyar Államkincstárhoz befizetési kérelmet kell intézni, majd az illeték és költségtérítés megfizetését átutalással kell teljesíteni a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni, az utalványmintában szereplő 16 jegyű ügyazonosító feltüntetésével. Az illeték és költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár elektronikus úton (e-mailben) fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel ellátott igazolást küld egy munkanapon belül. A cégbejegyzési kérelem mellé kötelezően csatolandó a meghatározott mellékletek (pl. létesítő okirat, tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbetétek befizetéséről stb.) mellett az illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolás is. (A cégbejegyzési kérelem részletes dokumentációját ld. a keretes listában.)

A cégbejegyzési eljárási illeték mértéke külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének, illetve közvetlen kereskedelmi képviseletének alapítása esetén 50.000 Ft, zártkörű részvénytársaság alapítása esetén 100.000 Ft (egyszerűsített eljárásban csak 50.000 Ft), európai részvénytársaság alapítása esetén 600.000 Ft. Minden más cégforma esetében, illetve a zártkörű részvénytársaság kivételével az egyszerűsített eljárásban a cégbejegyzés illetékmentes. Az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban, valamint a korlátolt felelősségű társaságok, a betéti társaságok és a közkereseti társaságok esetében ugyancsak ingyenes a cég bejegyzésének a Cégközlönyben történő közzététele. Minden egyéb jogi személyiségű cég esetében a közzétételi költségtérítés összege a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén 5.000 Ft.

A cégbejegyzési kérelemhez szükséges dokumentumok

Ezek nélkül a cégbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélkül elutasításra kerül!

 • A kérelem formanyomtatványa, amely a létesítő okiratban foglalt legfontosabb adatokat tartalmazza
 • Közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett létesítő okirat
 • A jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása
 • Alapítási engedély, amennyiben a törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti
 • A vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata (a betéti társaság és a közkereseti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja), valamint a megválasztásuk időtartamát tartalmazó okirat. Elektronikus aláírás esetén az elektronikus címpéldány tanúsítványa. A vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt. Ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata.
 • A székhely, a telephely(ek), a fióktelep(ek) használatának jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat.
 • A névfoglalást elrendelő végzés másolata, amennyiben a cég élt névfoglalással
 • Külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az okirat, amelyből a képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható
 • Külföldi személy esetén a magyarországi kézbesítési megbízás, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat
 • Az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat
 • Ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható
 • Az illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása, amennyiben a cég bejegyzése nem illeték- és közzétételi költségmentes